پایه : یازدهم ریاضی


ریاضی یازدهم : مثلثات
جلسه اول کلاس آنلا ین فیزیک 11 : مغناطیس
جلسه دوم کلاس آنلا ین فیزیک 11 : مغناطیس
جلسه سوم کلاس آنلا ین فیزیک 11 : مغناطیس
جلسه چهارم کلاس آنلا ین فیزیک 11 : القای الکترو مغناطیس
جلسه پنجم کلاس آنلا ین فیزیک 11 : القای الکترو مغناطیس
جلسه ششم کلاس آنلا ین فیزیک 11 : القای الکترو مغناطیس
تست کنکور مغناطیس همراه با جواب : مغناطیس
جلسه هفتم کلاس آنلا ین فیزیک 11 : القای الکترو مغناطیس
کار در منزل 1 فیزیک 11 : القای الکترو مغناطیس
ریاضی یازدهم : حد
عربی یازدهم عمومی : ترجمه و حل تمرین درس 6 عربی یازدهم عمومی
عربی یازدهم عمومی : ترجمه و حل تمرین درس 7 عربی یازدهم عمومی