پایه : دهم انسانی


منطق 98/1/20 : درس هفتم
عربی دهم انسانی : ترجمه و حل تمرین درس 8 عربی دهم انسانی